سوریه

ویژگیهای جغرافیایی سوریه
1

ویژگیهای جغرافیایی سوریه

کشور سوریه با نام رسمی جمهوری عربی سوریه، در سواحل شرقی دریای مدیترانه در جنوب غربی آسیا واقع شده است. مساحت کشور سوریه ۴37،187 کیلومتر مربع است که شامل 1295 کیلومتر مربع از اراضی اشغالی رژیم صهیونیستی است. در مقام مقایسه کشور سوریه حدودا 18 برابر کشور لبنان، 8 برابر مساحت تحت اشغال رژیم صهیونیستی، 2 برابر اردن، یک چهارم ترکیه و کمتر از نصف عراق است.

بیشتر بخوانید
2

وضعیت سیاسی سوریه

بر خالف قانون اساسی سابق سوریه که فقط حزب بعث مجوز فعالیت در این کشور را داشت، طبق قانون اساسی جدید کشور سوریه (صادره تاریخ 27 فوریه 2012)سیاست در جمهوری عربی سوریه در چارچوب یک نظام نیمه ریاستی با نظام چندحزبی صورت می گیرد.
نامزد پست ریاست جمهوری در سوریه باید طی ده سال اخیر منتهی به انتخابات در این کشور اقامت داشته باشد و همچنین دستکم باید پشتیبانی 35 تن از نمایندگان پارلمان را از بین 250 نماینده کسب کند . همچنین نامزد ریاست جمهوری در سال برگزاری انتخابات باید به سن چهل سالگی رسیده و ملیت سوریه را داشته و از پدر و مادری اهل این کشور متولد شده باشد . علاوه بر این فرد نامزد شده در انتخابات ریاست جمهوری سوریه باید از حقوق سیاسی و مدنی بهره مند بوده، هیچ گونه محکومیت جنایی نداشته باشد و همسری غیرسوری اختیار نکرده باشد و همچنین نباید دارای تابعیتی به غیر تابعیت سوریه باشد و از حق انتخاب هم محروم نباشد.

بیشتر بخوانید
وضعیت سیاسی سوریه
تاریخچه اقتصادی سوریه
3

تاریخچه اقتصادی سوریه

به قدرت رسیدن حزب بعث در سال 1963 در حالی رخ می داد که دولت سوریه یک کشور چندپاره از لحاظ خطوط هویتی محسوب می شد . در آن زمان فاصله طبقاتی شدیدی بین طبقات اجتماعی وجود داشت: طبقه زمین دار حاکم، طبقه الیگارشی تجاری، طبقه فقیر دهقانی، و یک طبقه متوسط در حال ظهور که به تدریج بر ، اسالم گرایان و لیبرال ارتش مسلط شد . با شکل گیری حزبی نظامی از ارتشیان، طیف وسیعی از ناصریست ها جذب آن شدند . افسرانی از فرقه اقلیت علوی با توجه به جذب بیشتر در ارتش و شکافهای منطقه ای و طبقاتی بین گروه های مختلف سنی به تدریج بر ارتش مسلط شدند.

بیشتر بخوانید
تجارت و سرمایه گذاری در سوریه
4

تجارت و سرمایه گذاری در سوریه

با توجه به آغاز رسمی دوران بازسازی در سوریه، کارشناسان بین المللی انتظار دارند که علاوه بر بازیگرا ن قدرتمند در عرصه سو ریه، حتی کشورهای حامی جنگ در سوریه نیز به جمع سرمایه گذاران بازسازی درسوریه خواهند پیوست. این موضوع را می توان ازسرمایه گذاری پرسود قطر ی ها در سوریه و آغاز رایزنی ها برای گشایش کنسولگری امارات متحده در دمشق نیز نتیجه گرفت.

بیشتر بخوانید