نویسنده: مدیر

آذر 04, 1401

تجارت و سرمایه گذاری در سوریه

با توجه به آغاز رسمی دوران بازسازی در سوریه، کارشناسان بین المللی انتظار دارند که عالوه بر بازیگران قدرتمند در عرصه سور یه، حتی کشورهای

آذر 04, 1401

تاریخچه اقتصادی سوریه

به قدرت رسیدن حزب بعث در سال 1963 در حالی رخ می داد که دولت سوریه یک کشور چندپاره از لحاظ خطوط هویتی محسوب می

آذر 03, 1401

وضعیت سیاسی سوریه

قوه مجریه بر خالف قانون اساسی سابق سوریه که فقط حزب بعث مجوز فعالیت در این کشور را داشت، طبق قانون اساسی جدید کشور سوریه

آذر 02, 1401

ویژگیهای جغرافیایی سوریه

درباره سوریه کشور سوریه با نام رسمی جمهوری عربی سوریه، در سواحل شرقی دریای مدیترانه در جنوب غربی آسیا واقع شده است. مساحت کشور سوریه